Samen zoeken naar de beste oplossing

Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

1. Op al onze overeenkomsten zijn uitsluitend onderstaande voorwaarden van toepassing. Afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig na schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding van onzentwege.

2. De aankoopvoorwaarden, bepaald door de klant, die tegenstrijdig zouden zijn met onze verkoopsvoorwaarden, gelden dus niet tenzij bij schriftelijke overeenkomst in een verkoopcontract.

3. Alle klachten dienen behoorlijk gemotiveerd en rechtstreeks per aan- getekende brief aan ons worden gericht, binnen de acht dagen na de levering/uitvoering van de werken.

4. Ingeval van enige betwisting betreffende de uitvoering van de werken dan wel van de conformiteit van de goederen, kan de koper of opdrachtgever de betaling van de facturen niet opschorten of weigeren.

5. Alle facturen worden geacht te zijn aanvaard wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.

6. De goederen reizen op risico van de klant. Het risico van verzending van de goederen gaat over op de klant vanaf het moment van de zending uit ons magazijn.

7. In geval van fabricagegebreken is het ons voorbehouden te zorgen naar onze keuze voor herleveringen, bijwerkingen, vervangingen of herstellingen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het ongepast of ondeskundig gebruik door de klant of een derde. Onze garantieverplichting vervalt als de klant of een derde zonder onze toestemming herstellingen, wijzigingen of schade aanbrengt aan de geleverde goederen. In geen geval kan aldus een vergoeding worden geëist uit hoofde van directe of indirecte schade welke de koper zou hebben geleden.

8. Alle facturen zijn onmiddellijk en contant betaalbaar behoudens andersluidende overeenkomst in de factuur zelf. Afbetalingsmodaliteiten moeten duidelijk op de factuur zelf vermeld zijn, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst.

9. Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle later gefactureerde bedragen onmiddellijk eisbaar. Ook kunnen wij op dat moment alle andere prestaties die aan de gang zouden zijn stopzetten en alle lopende contracten verbreken.

10. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling. De overdracht van de risico’s gebeurt echter bij de levering. De betaaL de voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

11. Onze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een interest aan de rentevoet zoals bepaald in de Wet ter bestrijding van betalingsachterstallen bij Handelstransacties. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het verschuldigd bedrag met een minimum van € 40.

12. Wij vragen om de geleverde goederen te controleren op hoeveelheden en kwaliteit bij de levering. Indien er zich een probleem mocht voordoen, moeten wij daarvan op de hoogte gebracht worden, voor u de goederen verwerkt of bewerkt

13. Voor elke betwisting is uitsluitend de rechtbanken van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

Quick Links

Sterke merken

Maak kennis met onze sterke merken: Co-tech, Profiboard, Profidek, Cembrit, enz.

Lees meer

VAC bijbel

Blader door onze virtuele VAC-bijbel

Lees meer

Onze vacatures

Bent u geintresseerd om bij ons te komen werken, neem hier dan zeker een kijkje

Lees meer

Social media

 

Lees meer
© 2013 | Webdesign by My-Websitebuilder.com |  SEO & SEA by Opti-Seo.com