Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Op al onze overeenkomsten zijn uitsluitend onderstaande voorwaarden van toepassing. Afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig na schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding van onzentwege.

2. De aankoopvoorwaarden, bepaald door de klant, die tegenstrijdig zouden zijn met onze verkoopsvoorwaarden, gelden dus niet tenzij bij schriftelijke overeenkomst in een verkoopcontract.

3. Alle klachten dienen schriftelijk behoorlijk gemotiveerd en rechtstreeks aan ons worden gericht, binnen de acht dagen na de levering/uitvoering van de werken.

4. Ingeval van enige betwisting betreffende de uitvoering van de werken dan wel van de conformiteit van de goederen, kan de koper of opdrachtgever de betaling van de facturen niet opschorten of weigeren, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

5. Alle facturen worden geacht te zijn aanvaard wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk worden betwist.

6. De goederen reizen op risico van de klant. Het risico van verzending van de goederen gaat over op de klant vanaf het moment van de zending uit ons magazijn.

7. In geval van fabricagegebreken is het ons voorbehouden te zorgen naar onze keuze voor her leveringen, bijwerkingen, vervangingen of herstellingen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het ongepast of ondeskundig gebruik door de klant of een derde. Onze garantieverplichting vervalt als de klant of een derde zonder onze toestemming herstellingen, wijzigingen of schade aanbrengt aan de geleverde goederen. In geen geval kan aldus een vergoeding worden geëist uit hoofde van directe of indirecte schade welke de koper zou hebben geleden.

8. Alle facturen zijn onmiddellijk en contant betaalbaar behoudens andersluidende overeenkomst in de factuur zelf. Afbetalingsmodaliteiten moeten duidelijk op de factuur zelf vermeld zijn, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst.

9. Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle later gefactureerde bedragen onmiddellijk opeisbaar. Ook kunnen wij op dat moment alle andere prestaties die aan de gang zouden zijn stopzetten en alle lopende contracten verbreken.

10. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling. De overdracht van de risico's gebeurt echter bij de levering. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

11. Bij laattijdige betaling is in elk en zonder dat daarvoor eerst in gebreke moet worden gesteld vanaf vervaldag een interest verschuldigd aan de rentevoet zoals bepaald in de Wet ter bestrijding van betalingsachterstallen bij Handelstransacties. Daarnaast is in elk en zonder dat daarvoor eerst in gebreke moet worden gesteld vanaf vervaldag een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het verschuldigd bedrag met een minimum van € 40. Voor elke aanmaning zal daarbovenop een kost van € 8 worden aangerekend.

Indien de klant een consument betreft in de zin van art. I.1, 2° WER en een factuur op de vervaldatum niet of gedeeltelijk niet betaald werd, dan is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd na het verzenden van een ingebrekestelling die de vorm aanneemt van een eerste kosteloze herinnering en na het verstrijken van een termijn van minstens 14 kalenderdagen ingaande op de derde dag na de verzending van de herinnering aan de klant. Wanneer de herinnering via elektronische weg wordt verzonden, vangt de termijn van 14 kalenderdagen aan op de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering werd verzonden aan de klant.

De forfaitaire vergoeding waarvan sprake in het voorgaande lid bedraag: (a) 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is; (b) 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is; (c) 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,01 euro met een maximum van 2.000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

Bovendien is in geval van laattijdige betalingen door de klant een intrest verschuldigd vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering wordt verstuurd, ten belope van het percentage bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 inzake de Betalingsachterstand in Handelstransacties.

Indien de verkoper zijn verplichtingen niet naleeft, dan is de klant-consument gerechtigd op een gelijkwaardige schadevergoeding en intrest als voormeld berekend op de verkoopprijs, mits naleving van dezelfde voorwaarden.

12. De klant kan zich niet beroepen op art. 5.74 e.v. BW om een wijziging van de contractuele bepalingen te bekomen.

13. Wij vragen om de geleverde goederen te controleren op hoeveelheden en kwaliteit bij de levering. Indien er zich een probleem mocht voordoen, moeten wij daarvan op de hoogte gebracht worden, voor u de goederen verwerkt of bewerkt.

14. Voor elke betwisting is voor ondernemingen uitsluitend de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.